ICT Beheer

Algemene voorwaarden

×

HOOFDSTUK 1 – Algemene bepalingen

1. Toepasselijkheid
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bever: Bever Automatisering B.V., statutair gevestigd te Kesteren en kantoorhoudende te Dodewaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11055822;
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Bever een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, tevens diens rechtsopvolger en ieder ander die bevoegd is deze (rechts)persoon uit welke hoofde dan ook te vertegenwoordigen;
Overeenkomst: de tussen Bever en Wederpartij aangegane Overeenkomst;
Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede daartoe behorende onderdelen of benodigdheden;
Dienst: de door Bever op basis van een Overeenkomst ten behoeve van Wederpartij te verrichten werkzaamheden;
Documentatie: de voor installatie, beheer en gebruik van Programmatuur door Bever, haar licentiegevers of haar toeleveranciers aan Wederpartij verstrekte beschrijvingen;
Programmatuur: de systeem- en/of applicatieprogrammatuur, waaronder begrepen mobiele applicaties die verkrijgbaar zijn via de reguliere appstores, waarop Wederpartij uit hoofde van een Overeenkomst een gebruiksrecht verwerft, al dan niet als SaaS;
Producten: de door Bever op basis van een Overeenkomst te leveren Apparatuur en/of Programmatuur.
SaaS: Software as a Service: het door Bever aan Wederpartij via het internet of ander datanetwerk beschikbaar stellen en houden van Programmatuur/functionaliteiten zonder dat aan Wederpartij een fysieke drager met de betreffende Programmatuur wordt verstrekt.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Bever doet en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij Bever zich verbindt c.q. zal verbinden om Producten en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Wederpartij te leveren, alsmede op alle daaruit voor Bever voortvloeiende werkzaamheden.
1.3. De toepasselijkheid van aanvullende of met deze voorwaarden afwijkende voorwaarden, waaronder algemene (inkoop-)voorwaarden van Wederpartij, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
1.5. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Bever en Wederpartij, zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden.
1.6. Indien Bever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Bever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien enige bepaling van de Overeenkomst in strijd mocht zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.
1.8. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Bever en Wederpartij treden in een dergelijk geval in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Aanbiedingen, Informatie en Documentatie
2.1. Een aanbieding is iedere door Bever in schriftelijke vorm uitgebracht aanbod, waaronder begrepen offertes, prijsopgaven en voorstellen.
2.2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Bever verstrekte gegevens waarop Bever haar aanbieding baseert.
2.3. Alle aanbiedingen gedaan door of namens Bever zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Kennelijke vergissingen en (schrijf)fouten in aanbiedingen binden Bever niet.
2.5. Aanbiedingen zijn eenmalig en uitsluitend geldig voor de Wederpartij aan wie het aanbod is gericht. Aan een eerder uitgebracht aanbod kunnen door Wederpartij geen rechten worden ontleend.
2.6. In aanbiedingen, brochures, op internet of waar dan ook vermelde gegevens over de aangeboden Producten of Diensten dienen slechts als indicatie. Zij zijn voor Bever niet bindend en Wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen. Wederpartij kan evenmin rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Bever die al dan niet betrekking hebben op de Overeenkomst.
2.7. Bever stelt Wederpartij Documentatie ter beschikking, zulks in zoverre dat naar het oordeel van Bever noodzakelijk en/of gewenst is. Eventuele Documentatie wordt ter keuze van Bever in papieren dan wel digitale vorm in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld. Wederpartij is verplicht overeenkomstig de verstrekte Documentatie te handelen, bij gebreke waarvan ieder recht van garantie, reclame, herstel of schadevergoeding komt te vervallen.

3. Medewerking
3.1. Wederpartij zal alle gegevens waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of in het belang is of kunnen zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bever verstrekken. Wederpartij zal tevens tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Bever noodzakelijk of nuttig acht teneinde de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.
3.2. Indien Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
3.3. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Bever verstrekte gegevens.
3.4. Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in haar organisatie van de door Bever te leveren Producten en Diensten.
3.5. Indien is overeengekomen dat Wederpartij Bever apparatuur, programmatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Bever aan Wederpartij ter kennis brengt en staat Wederpartij in voor het verkrijgen van de eventueel benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Bever nodig mocht hebben.
3.6. Ingeval medewerkers van Bever op locatie van Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data-, internet- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij draagt er tevens zorg voor dat de ruimten van Wederpartij waar Bever werkzaamheden verricht of waar geleverde Producten zich bevinden, in overeenstemming worden gebracht met de daaraan door Bever te stellen eisen – en bij gebreke daarvan met de in de branche als redelijk beschouwde eisen – wat betreft temperatuur, vochtigheidsgraad, stroom- en watertoevoer en andere (technische) omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
3.7. Wederpartij is verplicht, op verzoek van Bever, een vaste contactpersoon binnen haar organisatie aan te wijzen die met Bever contact onderhoud over de uitvoering van de Overeenkomst en ter zake voldoende kundig is. Alle mededelingen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst zal Bever uitsluitend aan deze contactpersoon richten.
3.8. Wederpartij geeft aan Bever toestemming om de handelsnaam en/of het merk van Wederpartij als referentie te gebruiken in commerciële uitingen, en ter promotie van Bever en de door Bever aangeboden Diensten en Producten.

4. Prijzen en tarieven
4.1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Aan een door Bever opgestelde voorcalculatie of begroting kunnen door Wederpartij geen rechten of verwachtingen worden ontleend.
4.3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij, is Bever steeds gerechtigd jaarlijks – in beginsel per 1 januari van ieder jaar – haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de CBS-consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, reeks 2015=100. De gewijzigde prijzen en tarieven worden berekend volgens de volgende formule: de gewijzigde prijzen en tarieven zijn gelijk aan de geldende prijzen en tarieven op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijzen en tarieven worden aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijzen en tarieven worden aangepast.
4.4. Bovenop en gelijktijdig met – dan wel in plaats van – de jaarlijkse indexatie, heeft Bever het recht de prijzen en tarieven eenmaal per 12 maanden met maximaal 10 procent te verhogen.
4.5. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen of slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, wordt de prijs bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.
4.6. Bever is gerechtigd om de reiskosten die zij moet maken om op de locatie van Wederpartij Diensten te leveren, aan Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de door Bever gehanteerde reiskostentabel.
4.7. Ter zake de door Bever verrichte prestaties en de daarvoor door Wederpartij verschuldigde bedragen levert de administratie van Bever volledig bewijs op, onverminderd het recht van Wederpartij tot het leveren van tegenbewijs.

5. Overeenkomst
5.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij een door Bever uitgebracht aanbod zonder afwijkingen accepteert.
5.2. Een orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt partijen, tenzij Wederpartij binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging haar bezwaren daartegen kenbaar maakt.
5.3. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst voorziet in het door Bever periodiek of anderszins regelmatig verrichten van Diensten of beschikbaar stellen en/of houden van Programmatuur, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke Overeenkomst, tenzij/totdat een der partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn bedraagt de opzegtermijn van een duurovereenkomst twee maanden.
5.4. Toezeggingen door en afspraken met personeel of ondergeschikten van Bever binden Bever slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover een bevoegde vertegenwoordiger van Bever deze toezeggingen en/of afspraken schriftelijk heeft bekrachtigd of bevestigd.
5.5. Bever behoudt zich het recht voor een order om haar moverende redenen te weigeren.
5.6. Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Bever zijn bevestigd.
5.7. Bever is steeds gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden.
5.8. Wederpartij is niet bevoegd een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen of te annuleren, tenzij de Overeenkomst daarin uitdrukkelijk voorziet.
5.9. Verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren – bijvoorbeeld met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en geschillen, et cetera – blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

6. Levertijd
6.1. Alle door Bever genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Bever genoemde of tussen partijen overeengekomen (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden Bever niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn die Wederpartij bij overschrijding daarvan recht geeft op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
6.2. Indien en voor zover partijen in afwijking van voorgaand artikellid uitdrukkelijk een fatale en voor Bever bindende (op)leverdatum zijn overeengekomen, is Bever wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bever in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6.3. Bever heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en de daardoor ontstane kosten bij Wederpartij in rekening te brengen zolang Wederpartij jegens Bever in enige verplichting tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat zij daarin tekort zal schieten een en ander onverminderd het recht van Bever tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
6.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Bever gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

7. Levering Producten
7.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, draagt Bever zorg voor transport van te leveren Producten.
7.2. Indien Wederpartij voor transport zorgdraagt, dient Wederpartij de Producten op de door Bever opgegeven datum en plaats af te halen. Bij gebreke van tijdige afname en/of weigering van afname mag Bever de Producten opslaan voor rekening en risico van Wederpartij.
7.3. Wederpartij is verplicht tijdig voor aflevering van de Producten de plaats van opstelling in gereedheid te brengen en daaraan alle voorzieningen te treffen, die naar het oordeel van Bever – indien Bever zich verbonden heeft tot installatie van Apparatuur en/of Programmatuur – voor de installatie en de uitvoering van controleprocedures zijn vereist. Voldoet de Wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren aan genoemde verplichtingen, dan worden de kosten van uitstel van installatie en van uitvoering van controleprocedures aan Wederpartij in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van Wederpartij. Indien de standaard installatie- en controleprocedures niet dadelijk kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van omstandigheden die aan Wederpartij zijn toe te rekenen of voor diens risico komen, worden de Producten geacht te zijn aanvaard op de datum waarop Bever gereed was om de installatie- en controleprocedures uit te voeren.
7.4. De Producten worden geacht te zijn geleverd en zijn voor rekening en risico van Wederpartij op het moment dat deze aan Wederpartij ter beschikking zijn gesteld en/of zijn geïnstalleerd op het door Wederpartij opgegeven ontvangstadres, dan wel zodra Bever aangeeft dat de Producten gereedstaan op de bedrijfslocatie van Bever indien Wederpartij zelf voor transport zorgdraagt. De Producten worden in elk geval geacht te zijn geleverd en zijn in elk geval voor rekening en risico van Wederpartij op het moment dat Wederpartij de Producten in gebruik neemt.
7.5. Bever staat er niet voor in dat Apparatuur bij aflevering geschikt is voor het beoogde gebruik daarvan door Wederpartij, tenzij de gebruiksdoeleinden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in de Overeenkomst zijn gespecificeerd.

8. Meer- en minderwerk
8.1. Wanneer Bever instemt met wijzigingen, aanvullingen of correctie van (de uitvoering van) overeengekomen Diensten en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het uurtarief en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering ook indien een uiterste (op)leverdatum is overeengekomen, hetgeen Wederpartij alsdan aanvaardt. Meerwerk en extra leveringen worden door Bever steeds schriftelijk vastgelegd en volgens de overeengekomen tarieven – en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Bever – aan Wederpartij in rekening gebracht.
8.2. Minderwerk kan wel tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Bever behoudt zich het recht voor om Wederpartij de door Bever gemaakte kosten – onder meer bestaande uit de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, programmatuur en/of apparatuur – in rekening te brengen.

9. Informatiebeveiliging
9.1. Indien Bever op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Bever staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Bever is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens wanneer deze beveiliging feitelijk door toeleveranciers van Bever wordt verzorgd.
9.2. Wanneer Bever op verzoek van Wederpartij bewerkingen uitvoert ten aanzien van door Wederpartij met de Programmatuur verwerkte gegevens (bijvoorbeeld in het kader van foutherstel), zal Wederpartij zorgdragen voor een deugdelijke back-up. Bever is niet aansprakelijk als door Wederpartij schade wordt geleden bij de uitvoering van dergelijke bewerkingen, bijvoorbeeld als gevolg van dataverlies.
9.3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins door Wederpartij gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten van Bever, is Bever gerechtigd Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Bever is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Bever is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Bever.

10. Overmacht
10.1. In geval van onvoorziene en niet aan Bever toe te rekenen gebeurtenissen, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt, zoals – maar niet daartoe beperkt – leveringsverboden, bedrijfsstoringen, stakingen, failliete of weigerende toeleveranciers, overmacht van toeleveranciers van Bever, pandemieën, overheidsmaatregelen, hacks/computervirussen, (handels)oorlogen, dan wel in geval van andere omstandigheden waarin nakoming van de Overeenkomst niet of niet tijdig van Bever kan worden verlangd, heeft Bever het recht om naar keuze, ook bij een bindend overeengekomen leveringstermijn, om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, door enkele schriftelijke kennisgeving, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat er een einde is gekomen aan de overmachtssituatie. Indien Bever een tijdelijk opgeschorte Overeenkomst op een later moment toch uitvoert, is de Wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.
10.2. Indien en voor zover de belemmering als bedoeld in het voorgaande lid langer dan twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wederpartij vervolgens aanspraak kan maken op enige vorm van (schade)vergoeding. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding bij Wederpartij in rekening gebracht.

11. Zekerheid
11.1. Na het sluiten van de Overeenkomst heeft Bever te allen tijde het recht, doch in elk geval indien de financiële positie van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, van Wederpartij te verlangen dat deze op eerste verzoek behoorlijke zekerheid stelt voor de nakoming van al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Bever daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Bever. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Bever tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
11.2. Als Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen Wederpartij uit welke hoofde ook aan Bever verschuldigd is direct opeisbaar en heeft Bever voorts het recht lopende Overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden of op te schorten, alles onverminderd haar recht om de daardoor door haar geleden of te lijden schade op Wederpartij te verhalen.

12. Gebruiks- en eigendomsvoorbehoud
12.1. Tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, blijven de in verband met de Overeenkomst aan Wederpartij beschikbaar gestelde Producten en Documentatie eigendom van Bever en/of haar licentiegevers of toeleveranciers. Dientengevolge is het Wederpartij niet toegestaan deze te verpanden, te verkopen, te verhuren en/of deze op andere wijze al dan niet tegen vergoeding aan derden in gebruik te geven.
12.2. Aan Wederpartij geleverde Producten, ten aanzien waarvan eigendomsoverdracht door partijen in de Overeenkomst voorzien is, blijven eigendom van Bever totdat Wederpartij de op deze Producten betrekking hebbende facturen volledig heeft voldaan met inbegrip van de vorderingen die hieruit voortvloeien, zoals schade, boete, rente en kosten.
12.3. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet is overgegaan op Wederpartij, wordt de Wederpartij geacht deze Producten uitsluitend voor Bever als een goed bewaarnemer te houden en mag hij deze zonder voorafgaande toestemming van Bever niet vervreemden, verpanden of op andere wijze tot zekerheid stellen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
12.4. Bij de uitoefening van de rechten van Bever uit het eigendomsvoorbehoud zal Wederpartij steeds op eerste verzoek en op eigen kosten haar volledige medewerking verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van
€ 1.000,- voor iedere dag dat Wederpartij haar medewerking weigert. Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle kosten die Bever in verband met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud maakt, alsook voor alle directe en indirecte schade die zij hierdoor lijdt.
12.5. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet is overgegaan op Wederpartij, zal Wederpartij Bever onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op genoemde Producten. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de zijde van Wederpartij, zal Wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Bever.

13. Facturatie en betaling
13.1. Indien de Overeenkomst in fases of deelleveringen wordt uitgevoerd, is Bever gerechtigd voor iedere fase of deellevering een factuur te verzenden en daarvan betaling te verlangen.
13.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, worden doorlopende (onderhouds)diensten, gebruiksrechten ten aanzien van Programmatuur en abonnementen steeds jaarlijks vooraf in rekening gebracht en heeft de eerste factuur betrekking op de periode van totstandkoming van de Overeenkomst tot 1 januari daaropvolgend.
13.3. Betaling dient te geschieden conform de op de factuur vermelde valuta en betalingscondities en zonder dat Wederpartij recht heeft op korting, opschorting, verrekening of enige aftrek. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
13.4. Wederpartij is, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling vereist is, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Wederpartij is vanaf de dag dat zij in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd over het opeisbare bedrag.
13.5. Indien Wederpartij een betalingstermijn heeft laten verstrijken, is Wederpartij onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag verschuldigd ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over de eerste € 10.000,- van het opeisbare bedrag en 8% over het meerdere met een minimum van € 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit het voorgaande volgt, is Wederpartij de werkelijk gemaakte kosten aan Bever verschuldigd.
13.6. Door de Wederpartij verrichte betalingen strekken eerst ter afdoening van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur of kostenpost.
13.7. Bever kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde Producten, Documentatie, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Bever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot levering of overdracht, totdat Wederpartij alle aan Bever verschuldigde bedragen heeft voldaan.
13.8. Indien en voor zover Wederpartij langer dan 14 dagen in verzuim is, heeft Bever het recht eventueel beschikbaar gestelde Programmatuur op afstand te blokkeren en het gebruiksrecht daarvan voor Wederpartij op te schorten totdat Wederpartij integraal heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
13.9. Indien de Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
13.10. Alle vorderingen van Bever op Wederpartij zijn direct opeisbaar in de navolgende gevallen:
a. in geval Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, zulks geheel ter beoordeling van Bever;
b. in geval Bever de Wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in artikel 11 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; en
c. in geval van (het aanvragen van) faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, in geval van stillegging of liquidatie van de Wederpartij of indien zich een andere omstandigheid voordoet waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken.
13.11. Bever is gerechtigd haar eventuele schulden aan Wederpartij te verrekenen met vorderingen van aan Bever gelieerde ondernemingen op Wederpartij. Daarnaast is Bever bevoegd haar vorderingen op Wederpartij te verrekenen met schulden die aan Bever gelieerde ondernemingen hebben aan Wederpartij. Verder is Bever bevoegd zijn schulden aan Wederpartij te verrekenen met vorderingen op aan Wederpartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Behoudens voor zover Wederpartij aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van Bever, is Bever nimmer aansprakelijk voor enige door Wederpartij geleden schade als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Bever, van daden of nalatigheden van personen in dienst van Bever of van gebreken in en/of (onjuist) gebruik van door Bever geleverde Producten.
14.2. Bever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.3. Wederpartij vrijwaart Bever voor alle aanspraken ter zake van enige directe of indirecte schade geleden door Wederpartij, door haar werknemers of door derden, welke veroorzaakt wordt bij de uitvoering van de Overeenkomst of door het gebruik van door Bever geleverde Producten.
14.4. Indien en voor zover, ondanks het bepaalde in de voorgaande leden, op Bever enige aansprakelijkheid rust, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de uitkering die Bever uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering mocht ontvangen.
14.5. Indien een door of ten behoeve van Bever gesloten verzekering geen dekking biedt voor de geleden schade, is de aansprakelijk van Bever ten slotte beperkt tot het bedrag gelijk aan de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor één jaar (excl. BTW). In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van Bever beperkt tot een bedrag van € 75.000,-.
14.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Bever zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

15. Reclame
15.1. Wederpartij is bij (op)levering verplicht het (op)geleverde te onderzoeken op gebreken, transportschade, verkeerde levering en/of verkeerde hoeveelheden die door middel van zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden vastgesteld. Desbetreffende reclames moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan Bever schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Door het niet naleven van deze bepaling verliest Wederpartij het recht van reclame evenals alle eventuele aanspraken en rechten die zij ter zake mocht hebben.
15.2. Reclamaties met betrekking tot gebreken die pas in een later stadium ontdekt kunnen worden, dient Wederpartij terstond, doch uiterlijk twee werkdagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden waargenomen, bij Bever schriftelijk te zijn gemeld met een gedetailleerde omschrijving van het gebrek. Zodra deze termijn is overschreden, doch in elk geval drie maanden na (op)levering, wordt de Wederpartij geacht het (op)geleverde te hebben goedgekeurd en verliest Wederpartij het recht van reclame evenals alle eventuele aanspraken en rechten die zij ter zake mocht hebben.
15.3. Bever dient op eerste verzoek door Wederpartij in de gelegenheid te worden gesteld een reclamatie te onderzoeken. Wederpartij dient toe te staan dat Bever een inspectie van de betrokken Producten laat plaatsvinden. Uitsluitend bij het gegrond verklaren van de reclamatie, zijn de kosten van opsporing en herstel voor Bever.
15.4. Indien Bever een reclamatie aanvaardt, is Bever te harer keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de geleverde Producten of teruggave van een evenredig deel van de prijs.
15.5. Indien sprake is van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik van Wederpartij of van andere niet aan Bever toe te rekenen oorzaken, kan Bever de kosten van herstel volgens de bij haar gebruikelijke tarieven bij Wederpartij in rekening brengen.
15.6. Elk recht van reclame vervalt, indien de Wederpartij de te reclameren Producten gedurende de periode dat zij bij haar aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld en/of daarin zelf wijzigingen heeft aangebracht. Tevens zij gewezen op het bepaalde in art. 2.7.
15.7. Een reclamatie bevrijdt Wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen en schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op, tenzij Bever met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

16. Opschorting en ontbinding
16.1. Indien een van de in art. 13.10 gevallen zich voordoet, heeft Bever, boven de rechten die de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden haar toekennen, het recht, hetzij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan, hetzij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Alsdan is iedere vordering van Bever op Wederpartij ter zake van het reeds gepresteerde deel van de Overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar.
16.2. Ontbinding van een Overeenkomst door Wederpartij op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Bever is slechts mogelijk voor een toerekenbare tekortkoming door Bever in de nakoming van een wezenlijke verplichting en nadat Wederpartij Bever zo volledig en gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld (opdat Bever in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren) waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming en Bever die termijn vervolgens ongebruikt heeft laten verstrijken.
16.3. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, maar heeft als gevolg dat beide partijen niet langer verplicht zijn om de Overeenkomst na te komen. Bedragen die Bever factureert of heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst vóór de ontbinding naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17. Privacy
17.1. Voor zover Bever in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt en Wederpartij verwerkingsverantwoordelijke is, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving en zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten conform het model dat Bever daartoe hanteert.
17.2. Bever heeft op haar website www.beversoftware.nl een privacyverklaring geplaatst waarin onder meer is vastgelegd welke persoonsgegevens via de website van Bever worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en welke rechten betrokkenen kunnen uitoefenen.

18. Geheimhouding
18.1. Wederpartij zal alle informatie met betrekking tot de onderneming van Bever, de Producten en/of Diensten van Bever – waaronder maar niet daartoe beperkt de inhoud en werking van de Programmatuur, inloggegevens die nodig zijn om toegang tot de Programmatuur te verkrijgen en bijbehorende Documentatie – die ze al dan niet in het kader van een Overeenkomst heeft verkregen, en waarvan Wederpartij behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, ook na beëindiging van een Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen en niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor of voor wie de desbetreffende gegevens bestemd zijn. Wederpartij staat ervoor in dat haar personeel de in deze algemene voorwaarden en in een Overeenkomst beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.
18.2. Bij overtreding van de verplichtingen uit dit artikel 18 verbeurt Wederpartij steeds met onmiddellijke ingang (zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is) ten gunste van Bever een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding en tevens van € 2.500,- voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bever om (daarnaast) een verbod ter zake van de gewraakte handelingen te vorderen en onverminderd het recht van Bever om – zulks in afwijking van art. 6:92 lid 2 BW – aanvullende schadevergoeding te vorderen.

19. Intellectuele eigendom
19.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een Overeenkomst ontwikkelde of aan Wederpartij ter beschikking gestelde Programmatuur, Documentatie en/of andere materialen (tezamen: “de Materialen”), berusten uitsluitend bij Bever, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die haar op grond van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet toekomen.
19.2. Indien Bever bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, dient een dergelijke verbintenis daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk te worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Wederpartij ontwikkelde Materialen over zal gaan op Wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Bever niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Bever aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Wederpartij zijn of worden gedaan.
19.3. Wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Programmatuur en Materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
19.4. Bever is bevoegd technische voorzieningen in geleverde Programmatuur aan te brengen en in stand te houden in verband met bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Programmatuur en het voorkomen van onrechtmatig gebruik. Het is Wederpartij nimmer toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
19.5. Wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Bever van materialen met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Wederpartij vrijwaart Bever tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
19.6. Onverminderd het voorgaande zal Wederpartij op generlei wijze (anderszins) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Bever. Bij overtreding van de verplichtingen uit dit artikel 19 verbeurt Wederpartij steeds met onmiddellijke ingang (zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is) ten gunste van Bever een direct opeisbare boete van € 1.000.000,- per overtreding en tevens van € 2.500,- voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bever om (daarnaast) een verbod ter zake van de gewraakte handelingen te vorderen en onverminderd het recht van Bever om – zulks in afwijking van art. 6:92 lid 2 BW – aanvullende schadevergoeding te vorderen.

20. Wijzigingen
20.1. Bever behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en Wederpartij daarover te informeren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Wederpartij. Wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.

21. Toepasselijk recht en geschillen
21.1. Op iedere aanbieding, Overeenkomst of rechtsbetrekking is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen, Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen kunnen slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bever gevestigd is. Niettemin heeft Bever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.3. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij jegens Bever, die direct of indirect voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een Overeenkomst, in ieder geval één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en zij voor het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke claim heeft neergelegd bij Bever.

HOOFDSTUK 2 – Specifieke bepalingen met betrekking tot Programmatuur

De in dit hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen zijn naast – c.q. in afwijking van – de algemene bepalingen van hoofdstuk 1, van toepassing indien Bever Programmatuur voor gebruik aan Wederpartij ter beschikking stelt, al dan niet als SaaS.

22. Gebruiksrecht
22.1. Bever verleent op basis van de daartoe gesloten Overeenkomst en voor de daarin beschreven bepaalde duur, aan Wederpartij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Programmatuur. Het gebruiksrecht strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Programmatuur en niet tot de broncode van de Programmatuur.
22.2. Het gebruiksrecht op Programmatuur is beperkt tot gebruik binnen de eigen onderneming van Wederpartij en tot het overeengekomen aantal gebruikers. Eventuele gebruikersaccounts zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers op wiens naam zij zijn gesteld en kunnen niet worden gedeeld of door meer dan één gebruiker worden gebruikt.
22.3. Het is Wederpartij nimmer toegestaan de Programmatuur en – in geval van on premise gebruik van Programmatuur – de dragers waarop de Programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van of ter inzage aan een derde te stellen of een derde (anderszins) toegang te geven tot de Programmatuur.
22.4. Wederpartij zal desgevraagd door Bever onverwijld medewerking verlenen aan een door Bever uit te voeren onderzoek naar de naleving van overeengekomen gebruiksbeperkingen van de Programmatuur.
22.5. Wanneer Bever Programmatuur levert die ontwikkeld is door een licentiegever of toeleverancier van Bever, zal het aan Wederpartij toegekende gebruiksrecht tevens zijn onderworpen aan de (licentie)voorwaarden van deze licentiegever of toeleverancier die bij strijdigheid met de licentievoorwaarden van Bever prevaleren boven de licentievoorwaarden van Bever.
22.6. Tenzij anders is overeengekomen, draagt Bever bij levering van Programmatuur slechts zorg voor de eenmalige terbeschikkingstelling van de standaardversie van deze Programmatuur en is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor de installatie en inbedding van deze Programmatuur voor gebruik in de eigen organisatie.
22.7. Wanneer Bever een nieuwe versie c.q. update van de Programmatuur heeft vervaardigd en aan Wederpartij beschikbaar stelt, is Wederpartij verplicht om deze te installeren en in gebruik te nemen. Nieuwe versies c.q. updates van de Programmatuur dient Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zelf te installeren. In geval de Programmatuur als SaaS beschikbaar is gesteld, zullen nieuwe versies c.q. updates automatisch voor Wederpartij beschikbaar komen zonder dat deze zelf tot installatie hoeft over te gaan.
22.8. Indien en zodra de Overeenkomst waarin Wederpartij een in tijd beperkt gebruiksrecht wordt verleend om welke reden ook eindigt, komt het gebruiksrecht op de Programmatuur te vervallen en verplicht Wederpartij zich het gebruik van de Programmatuur te staken en alle kopieën van de Programmatuur te vernietigen of aan Bever te retourneren zonder dat Bever verplicht is medewerking te verlenen met het oog op door Wederpartij gewenste dataconversie.

23. Gebruiksrechtvergoeding
23.1. Bij gebreke van een overeengekomen facturatieschema worden vergoedingen die betrekking hebben op een gebruiksrechttermijn van door Bever beschikbaar gestelde SaaS-Programmatuur steeds maandelijks vooraf in rekening gebracht.
23.2. Bij gebreke van een overeengekomen facturatieschema worden vergoedingen die betrekking hebben op een gebruiksrechttermijn van door Bever beschikbaar gestelde Programmatuur, niet zijnde SaaS-Programmatuur, in rekening gebracht bij aflevering van de Programmatuur, of indien partijen zijn overeengekomen dat Bever zorgdraagt voor installatie van de Programmatuur bij voltooiing daarvan, en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

24. Inspanningsverplichting Bever
24.1. Bever zal zich naar beste kunnen inspannen de Programmatuur (behoudens voor zover het Programmatuur betreft die afkomstig is van een licentiegever of toeleverancier van Bever) en daarmee samenhangende Diensten met zorg te ontwikkelen en/of uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken. Alle Programmatuur wordt geleverd en alle daarmee samenhangende Diensten worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij in de Overeenkomst Bever uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd, het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven en partijen nadrukkelijk zijn overeengekomen dat dit heeft te gelden in afwijking van dit artikellid.

25. Installatie, implementatie en onderhoud
25.1. Bever zal te harer keuze de Programmatuur, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Bever te bepalen formaat gegevensdrager dan wel online (in elk geval wanneer het SaaS-Programmatuur betreft) beschikbaar stellen.
25.2. Indien Wederpartij de Programmatuur op eigen hardware en op eigen locatie zal installeren, stelt het gebruiksrecht Wederpartij in staat om de Programmatuur op eigen hardware te installeren, te laden, in beeld te brengen, uit te voeren, op te slaan en te gebruiken, voor zover deze handelingen overeenstemmen met de Overeenkomst en/of door Bever verstrekte Documentatie.
25.3. Indien Wederpartij de Programmatuur in een extern datacentrum zal installeren, stelt het gebruiksrecht Wederpartij in staat om de Programmatuur te (laten) installeren, te laden, in beeld te brengen, uit te voeren en op te slaan op de hardware in één (1) datacenter waarmee Gebruiker een contract heeft afgesloten, voor zover deze handelingen overeenstemmen met de door Bever verstrekte Documentatie. Gebruiker is voorts gerechtigd om via hardware in eigen beheer de Programmatuur te benaderen en te gebruiken, voor zover deze handelingen overeenstemmen met de Overeenkomst en/of door Bever verstrekte Documentatie.
25.4. Uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Bever de Programmatuur bij Wederpartij installeren.
25.5. Indien partijen in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Wederpartij de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt. De Programmatuur zal derhalve bij de aflevering of, indien een door Bever uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen bij de voltooiing van de installatie, gelden als geaccepteerd door Wederpartij.
25.6. Tenzij partijen daarin expliciet in de Overeenkomst hebben voorzien, is Bever niet verplicht tot het onderhoud van de Programmatuur, herstel van fouten en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de Programmatuur.

26. SaaS
26.1. Bever is nimmer gehouden Wederpartij een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van een Overeenkomst beschikbaar te stellen en te houden Saas-Programmatuur.
26.2. Het staat Wederpartij niet vrij om derden (op afstand) gebruik te laten maken van Saas-Programmatuur of van de door Bever verleende Diensten op het gebied van SaaS.
26.3. Bever is steeds gerechtigd wijzigingen in de inhoud of de omvang van de Saas-Programmatuur aan te brengen en/of een nieuwe of gewijzigde versie van de Saas-Programmatuur uit te brengen. Bever is niet gehouden – behoudens andersluidende schriftelijke afspraken – specifiek voor Wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de SaaS-Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
26.4. Bever en/of haar licentiegevers en toeleveranciers kan respectievelijk kunnen de SaaS-Programmatuur geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Bever zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
26.5. Wederpartij draagt er zorg voor dat zij tijdig voor aanvang van de ingebruikname van de Saas-Programmatuur beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-Programma tuur benodigde faciliteiten.

27. Servicelevels
27.1. Bever zal zich er naar redelijkheid voor inspannen dat de Programmatuur voor Wederpartij voortdurend beschikbaar is. Bever staat er evenwel niet voor in dat de Programmatuur te allen tijde foutloos of zonder onderbrekingen zal functioneren. Bever geeft ten aanzien van het gebruik en de beschikbaarheid van de Programmatuur geen garanties.
27.2. Afspraken in afwijking of in aanvulling op deze algemene voorwaarden en met betrekking tot de beschikbaarheid en het serviceniveau van Programmatuur dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Wederpartij kan nimmer aanspraak maken op servicelevels die niet expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
27.3. Uitsluitend indien sprake is van het substantieel niet voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde specificaties en/of van niet beschikbaarheid van de Programmatuur (“de Fout”) – een en ander voor zover deze Programmatuur door Bever of een aan Bever gelieerde onderneming is ontwikkeld – zal Bever zich ervoor inspannen de Fout binnen een redelijke termijn te herstellen mits de Fout door Wederpartij voldoende getailleerd omschreven schriftelijk bij Bever is gemeld en voor zover het Programmatuur betreft die door Bever zelf is ontwikkeld. Bever kan in voorkomend geval het herstel van een Fout uitstellen totdat een nieuwe versie van de Programmatuur in gebruik wordt genomen. Bever is tevens gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen.
27.4. Indien en voor zover partijen afspraken over een serviceniveau hebben gemaakt, telt voor de beoordeling of de Programmatuur voldoende beschikbaar is niet mee:
a. verminderde beschikbaarheid door preventief, correctief of adaptief onderhoud dat door Bever en/of haar licentiegevers of toeleveranciers is uitgevoerd aan de Programmatuur;
b. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door handelen of nalaten van (medewerkers van) Wederpartij of van derden dat redelijkerwijs aan Wederpartij moet worden toegerekend, inclusief eventuele uitval door (verouderde) hardware, software, infrastructuur en/of verminderde connectiviteit van Wederpartij;
c. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door hackers, sabotage, virussen of elke andere schadelijke handeling uitgevoerd door een derde partij;
d. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door DNS-issues, problemen met VPN-verbindingen en/of problemen met SSL-certificaten buiten de controle van Bever;
e. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door verstoringen op het internet of andere telecommunicatieproblemen of verstoringen bij Bever;
f. verminderde beschikbaarheid als gevolg van brand, explosies of elk ander geval van overmacht.
27.5. Wederpartij is te allen tijde gehouden om ervoor te zorgen dat haar hardware, software en infrastructuur voldoet aan de laatste stand van de techniek en de eventuele door Bever gespecificeerde eisen, zodat de beschikbaarheid van Programmatuur zoveel mogelijk gewaarborgd is.

28. Data van Wederpartij
28.1. Alle gegevens van Wederpartij die door Wederpartij in de Programmatuur zijn in ingevoerd en/of op de systemen/servers van Bever zijn opgeslagen (in geval van SaaS-Programmatuur) en/of anderszins in het kader van een Overeenkomst aan Bever beschikbaar zijn gesteld (“de Data”) worden door Bever uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. Bever zal de Data niet voor andere doeleinden gebruiken. Indien de Data persoonsgegevens bevatten, is het bepaalde in art. 17 gelijkelijk van toepassing. Bever is gerechtigd (geanonimiseerde) gebruiksgegevens van de Programmatuur te analyseren met als doel (het gebruik van) de Programmatuur te optimaliseren.
28.2. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en eigendom van de Data. Wederpartij zal zorgdragen voor alle relevante toestemmingen voor haar gebruik van de Data alsmede voor de beschikbaarstelling aan Bever van de Data ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst, daaronder begrepen het verwerken van persoonsgegevens.
28.3. Bever is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat vanwege of bij het al dan niet foutief of onrechtmatig verwerken van de Data; dit is ook het geval wanneer de Data beschadigd of verloren raakt. Wederpartij vrijwaart Bever van alle aanspraken die door derden op of vanwege de Data worden gemaakt, waaronder aanspraken die zijn gebaseerd op privacywetgeving.
28.4. Wederpartij zal haar systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde gebruik maken van in de branche van Wederpartij gebruikelijke antivirus-programmatuur en -methoden. Wederpartij dient behoudens andersluidende schriftelijke afspraken zelf zorg te dragen voor back-up-kopieën van Data. Bever is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane Data.
28.5. Indien Bever op grond van een verzoek, gerechtelijke uitspraak, bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot Data, zullen de daaraan verbonden kosten aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

HOOFDSTUK 3 – Specifieke bepalingen met betrekking tot onderhoud

De in dit hoofdstuk 3 opgenomen bepalingen zijn naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Bever zich jegens Wederpartij op grond van een Overeenkomst heeft verbonden tot onderhoud van Programmatuur, herstel van fouten en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de Programmatuur.

29. Onderhoud en onderhoudstijden
29.1. Het verlenen van onderhoud op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst bestaat – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – uit het volgende:
a. het beschikhaar houden, verbeteren en optimaliseren van de Programmatuur;
b. het opsporen en herstellen van geconstateerde onvolkomenheden in de Programmatuur (na een melding van Wederpartij);
c. (anderszins) preventief, correctief en adaptief onderhoud aan de Programmatuur, al dan niet door het regelmatig uitbrengen van nieuwe versies;
d. het bieden van telefonische ondersteuning en ondersteuning per e-mail gedurende de gebruikelijke kantoortijden van Bever waarbij Bever voorwaarden kan stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
29.2. Bever zal zich inspannen om geconstateerde onvolkomenheden binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de urgentie naar beste vermogen te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in een nieuwe versie van de Programmatuur, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de geconstateerde onvolkomenheden zijn door Wederpartij voldoende gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Bever gemeld overeenkomstig de eventueel daartoe door Bever opgestelde procedure met betrekking tot het aanmelden van onvolkomenheden;
b. de onvolkomenheden zijn door Bever reproduceerbaar;
c. de onvolkomenheden hebben betrekking op Programmatuur ten aanzien waarvan partijen zijn overeengekomen dat Bever daarvoor onderhoud en/of ondersteuning verleent;
d. Wederpartij benoemt een bevoegd contactpersoon met wie Bever contact kan onderhouden;
e. Wederpartij maakt op het moment dat zij de onvolkomenheid meldt, gebruik van de laatste versie of, indien minder dan een half jaar is verstreken nadat de laatste versie is uitgebracht, van de voorlaatste versie van de Programmatuur;
f. de Programmatuur en de Documentatie worden door Wederpartij juist gebruikt en Wederpartij voldoet aan de door Bever gestelde verplichtingen inzake handhaving van integriteit van gegevens (back-ups, stroomvoorziening e.d.).
29.3. Bever zal elke door Wederpartij gemelde onvolkomenheid binnen de overeengekomen reactietijd, bij gebreke waarvan een reactietijd geldt van twee werkdagen (48 uur), beoordelen en in overleg met Wederpartij vaststellen of er sprake is van een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Indien er sprake is van een ernstige verstoring van de dagelijkse werkzaamheden, zal Bever onverwijld de nodige activiteiten opstarten teneinde de onvolkomenheid op te lossen en de benodigde modificaties aan Wederpartij te verstrekken. Indien er geen sprake is van een ernstige verstoring van de dagelijkse werkzaamheden, ontvangt Wederpartij binnen vijf werkdagen na een gemelde onvolkomenheid bericht over de wijze van afwikkeling.
29.4. Wederpartij zal alle door Bever verlangde medewerking verlenen, daaronder begrepen het door Bever gebruik laten maken van apparatuur van Wederpartij, de tijdelijke staking van het gebruik van de Programmatuur en het maken van een back-up van alle Data.
29.5. Onderhoud wordt door Bever in beginsel uitgevoerd gedurende werkdagen tijdens de gebruikelijke kantoortijden van Bever. Bever is gerechtigd voor werkzaamheden op nadrukkelijk verzoek van Wederpartij buiten kantoortijden om, namelijk in de avonduren of op zaterdag, een hoger en/of aanvullend onderhoudstarief in rekening te brengen.
29.6. Indien en voor zover partijen vaste periodieke vergoedingen zijn overeengekomen ten aanzien van onderhoud, herstel en/of ondersteuning, zijn deze vergoedingen periodiek verschuldigd ongeacht of Wederpartij de Programmatuur in gebruik heeft of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud en ondersteuning.

30. Onderhoudsdiensten
30.1. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, stelt Bever in het kader van overeengekomen onderhoudsdiensten zo dikwijls als nodig en minimaal eenmaal per jaar, modificaties aan Wederpartij ter beschikking in de vorm van nieuwe versies die Wederpartij zelf zal installeren en implementeren. Onder genoemde modificaties worden verstaan:
a. oplossen van door Wederpartij voldoende gedetailleerd omschreven en schriftelijk gemelde onvolkomenheden in de Programmatuur;
b. noodzakelijke modificaties in Programmatuur en/of Documentatie, al dan niet in verband met veranderde wet- en regelgeving;
c. modificaties van functionaliteiten in de Programmatuur naar aanleiding van wensen van Wederpartij of ontwikkelingen in de markt, doch niet het ontwikkelen en integreren van geheel nieuwe functionaliteiten tenzij Bever zich daartoe uitdrukkelijk bereid verklaard en/of Bever die functionaliteiten op eigen initiatief wenst toe te voegen;
d. uitbrengen van conversieprogrammatuur voor zover dit noodzakelijk is voor de implementatie van een nieuwe versie van de Programmatuur.
30.2. Indien en voor zover Wederpartij van Bever verlangt om geheel nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen in de vorm van een extra module binnen de Programmatuur, zal deze module aan Wederpartij beschikbaar worden gesteld tegen een daartoe door Partijen vooraf overeengekomen prijs bij gebreke waarvan Bever haar gebruikelijke tarieven bij Wederpartij in rekening brengt.

31. Niet tot onderhoud behorende werkzaamheden
31.1. De volgende werkzaamheden en/of kosten worden niet verstaan onder onderhoud van Programmatuur en zal Bever aan Wederpartij afzonderlijk in rekening brengen op basis van de overeengekomen of door Bever op dat moment gehanteerde (uur)tarieven:
a. het verlenen van ondersteuning bij de installatie en implementatie van nieuwe versies van Programmatuur;
b. werkzaamheden met betrekking tot niet onder de Overeenkomst vallende Programmatuur;
c. herinstallatie en herstel van Data, noodzakelijk geworden na het aantreffen van een computervirus of na een storing in Apparatuur of eigen apparatuur van Wederpartij, tenzij partijen tevens een Overeenkomst ten aanzien van onderhoud voor Apparatuur zijn aangegaan;
d. werkzaamheden nadat de Programmatuur anders dan met de schriftelijke toestemming van Bever is verplaatst, op andere apparatuur is geïnstalleerd, aangevuld is of met andere programmatuur of delen daarvan verbonden is;
e. reiskosten wanneer bij Wederpartij op locatie storingen of onvolkomenheden moeten worden onderzocht of opgelost;
f. de kosten van gebruikte magnetische media die na toezending eigendom worden van Wederpartij.

Klantervaringen

Review sterren

Bever heeft een goed gevulde gereedschapskar

Rick Terpstra – Van der Werf Mechanisatie

Review sterren

Powerall past bij onze branche. Je ziet dat machines en reparatie historie centraal staan.

Frank van Deursen – Inpieq

Review sterren

Door het gebruik van de Powerall Werkbon App weet ik dagelijks precies wat er onder de streep overblijft.

Erik Jansen – Siderius Heftrucks

Review sterren

Door Powerall hebben we een vlottere verwerking van de bonnen en houden we direct overzicht voor de klant en onszelf

Dick Ranter – Ranter Techniek

Ruim 30 jaar ervaring

Kennis van uw branche

Ervaren consultants

Persoonlijk contact